AnaSayfaya Dön

ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

05/06/2018 Tarih ve 32 Numaralı Meclis Kararı ile kabul edilmiştir.

 

 

T.C.

ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Çine Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluk­ları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 - Bu Yönetmelik, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - Bu yönetmelikte geçen:

a)  Belediye    : Çine Belediyesi’ni,

b)  Meclis       : Çine Belediye Meclisi’ni,

c)  Encümen  : Çine Belediye Encümeni’ni,

ç)  Başkanlık  : Çine Belediye Başkanlığı’nı;

d)  Başkan     : Çine Belediye Başkanı’nı,

e)  Müdürlük: Çine Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nü,

f)  Müdür       : İmar ve Şehircilik Müdürü’nü,

g)  Personel    : Müdürlük emrinde çalışan tüm personeli

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

 

Teşkilat

MADDE 5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a)  Müdürlük

b)  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Personeli 

 

Bağlılık

MADDE 6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediye Başkanı’na ve/veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7 – Çine Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü;

1)  Belediye sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık, ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

2) Kesinleşen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını, Islah İmar Planlarını, plan değişikliklerini yapmak veya yaptırmak,

 

 

3) Meclis ve encümen kararını gerektiren tüm iş ve işlemleri hazırlamak, başkanlık makamına sunmak,

4)  Uygulama imar planı bulunan alanlar ile uygulama imar planı bulunmayan alanlarda üst ölçek plan/planlara ve Plansız Alanlar Yönetmeliği’ne uygun olarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşların da görüşlerini almak suretiyle tüm iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

5) Yetki alanı içerisinde kalan tüm alanlarda ilçe halkının memnuniyetini sağlamak adına daha iyi ve yaşanabilir bir kent ve çevre oluşturmak amacıyla imar düzenlemesi ve/veya ilçe halkının ihtiyaçları ve önceliklerini de belirlemek suretiyle kamu yararı kararları aldırılmasını temin etmek üzere gerektiğinde önerileri de içerecek şekilde  tespit çalışmaları yapmak,

6) Çalışma programlarının günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak hazırlanması ve hazırlanan programların takibini yapmak,

7) Vatandaşlardan ve kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplerin, Müdürlüğün görev ve yetki alanına giren konularda, mevzuat çerçevesinde çözüme ulaştırılmasını sağlamak,

8) Görev alanı içindeki mal, hizmet ve yapım işleri ile ilgili ihtiyaçalarını Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde teminini sağlamak, gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

9) Tabiat varlıkları ve Kültür Varlıkları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

10) Görev alanı içerisinde ilgili yargı kararlarının yerine getirilmesini sağlamak için Başkanlık Makamını ve ilgili yetkili kurulları bilgilendirmek,

11) Yapıya ve çevreye ilişkin şikayetlerin yerinde incelemesini yapmak, ruhsat ve eklerine ve/veya mevzuata aykırı olan hususları tespit etmek, mevzuata uygun olarak gereken iş ve işlemleri yapmak,

12) Yeni, ilave, tadilat, vb.  yapı ruhsat talepleri ile ilgili müracaatları imar mevzuatı çerçevesinde karşılamak için gerekli tüm iş ve işlemleri titizlikle yapmak,

13) Fen-sağlık-çevre kuralları ile ruhsat ve eklerine uygun olarak inşa edilen yapılara, talebe bağlı olarak, kısmi yapı kullanma izin belgesi veya yapı kullanma izin belgesi düzenlemek,

14) Yapı denetim firmalarının ve fenni mesullerin mevzuata göre kontrol ve onayları ile ilgili diğer tüm iş ve işlemlerin yapmak,

15) İş güvenliğini sağlamak, güvenli ve düzenli bir çalışma ortamı oluşturmaktır.

 

Müdürlük Yetkisi

MADDE 8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 03/07/2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Ka­nunu’na dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yasalar ve diğer mevzuat çerçevesinde yap­maya yetkilidir.

 

Müdürlüğün Sorumluluğu

MADDE 9 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili ya­salarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 10 - Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a)      Çine Belediye Başkanı adına Müdürlüğü temsil eder.

b)     Müdürlüğün idari ve teknik her türlü işini, kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve başkanlık direktifleri çerçeve­sinde en iyi şekilde sevk ve idare eder.

c)      Müdürlükle ilgili çalışmalarda 1. derecede imza yetkisine sahiptir.

d)     Müdürlüğün 1.derece disiplin amiridir.

e)      Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla haberleşme ve koordinasyon sağ­lama yetkisine sahiptir.

f)       Çalışanlar arasında görev bölümü yaparak, yetki ve sorumluluk vermek suretiyle işlerin daha verimli yürümesini sağlamak.

g)      Müdürlüğün harcama yetkilisi olup bütçe ve faaliyet raporunu hazırlamak.

 

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11 - Müdürlük Personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a)      Görev alanına giren ve müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak,  

b)     Gerektiğinde günlük olmak üzere haftalık veya aylık olarak çalışma programını hazırlamak,

c)      Görev alanı içerisindeki iş ve işlemleri Müdürlük Faaliyet Raporu için düzenlemek, takvim yılı sonundsa müdüre teslim etmek,

d)     Görev alanına giren gelen/giden evrak takibini titizlikle yapmak suretiyle neticelendirilmesini sağlamak,

e)      İş güvenliğini için alınan karar ve kurallara titizlikle uymak,

 

            ile görevli ve yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmet İcrası

Görevin Alınması

MADDE 26 - Müdürlüğe gelen tüm belgeler, dosyalar ve işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

 

Görevin Planlanması

MADDE 27 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ndeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

 

Görevin Yürütülmesi

MADDE 28 - Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

Müdürlük Personeli Arasında İşbirliği

MADDE 29 - Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.

a)  Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

b)  Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

c)  Müdürlükteki görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

d)  Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar müdürün hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 30 - Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu kurum ve kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmaları; Müdür’ün parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

 

Gelen giden evraklarla ilgili yapılacak işlem

MADDE 19  -

1)  Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir.

 

Arşivleme ve dosyalama

MADDE 20 -

1) Müdürlük tarafından yapılan tüm yazışmaların birer paraflı nüshası konusuna göre Standart Dosya Planı’na uygun olarak muhafaza edilir.

2)  Müdürlükte üretilen ve müdürlüğe gelen tüm evrak ve belgeler Standart Dosya Planı’na göre sınıflandırılır ve dosyalama yapılır.

3)  İşlemi biten evraklar ‘Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak arşive kaldırılır.

4)  Arşivdeki evrakların saklama süreleri ve imha temrinleri için planlama yapılarak süresi gelen evraklar mevzuata uygun olarak imha edilir.

5) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

 

Denetim

MADDE 21 -

1)  İmar ve Şehircilik Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

2)  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirilme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mer’i mevzuatın madde ve hükümleri geçerlidir.

 

Yürürlük

MADDE 23 – Bu yönetmelik Çine Belediye Meclisi’nin kabulü ve belediyenin ilan yolları ile yayımlanması ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 24 – Bu yönetmelik hükümlerini Çine Belediye Başkanı yürütür.

 

Çine Belediyesi
Ekleyen : Çine Belediyesi 13.06.2018 Haber Tagları

Facebook Sayfamızı Beğenin

ALO 150 BAŞBAKANLIK

SİNEMADA NELER VAR