AnaSayfaya Dön

TEŞKİLAT ŞEMASI

Resim Bulunamadı !!!
Çine Belediyesi Teşkilat Şeması

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı İşleri Müdürlüğü; belediyenin karar organları olan Belediye Meclisi ile Belediye Encümeni'nin toplantılarıyla ilgili gündem maddelerini hazırlar, oturum tutanaklarının tanzimi ve dağılımını yapar, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Belediye Meclisleri'nin çalışma usulüne dair talimatnameye göre Meclis ile ilgili gerekli işlemleri yapar, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'na göre Encümen ile ilgili işlemleri ve başkanlık yazışmalarını yapar, belediyemizin çeşitli projeleri ve ihalelerine ilişkin yönetmelik ve şartnameleri hazırlar, belediyemizin iç ve dış yazışmalarını yürütür.

Çine Belediye Başkanlığı adına gelen tüm resmi ve özel yazılar ile vataşlarımızdan gelen dilekçeleri başkanlık makamına sunar ve gereği yapılmak üzere havale olunan birimlere gönderir, personel müdürlüğü görevini yürütür, personelin devam, izin, emeklilik gibi işlemlerini yapar, tüm birimlerde görevli memurların atama, nakil, terfi, izin, rapor, sağlık izni, istifa, emeklilik vb işlerini yürütür, kadroların ihdası, iptali ile ilgili değişiklik tekliflerini hazırlar, ilgili yazışmaları yapar ve başkanlığa sunar ayrıca belediyemize bağlı tüm birimlerin birbirleriyle koordineli çalışmasında köprü görevi gören bir konumda olup, bu işleri belli sistem ve çabukluk içerisinde yürüten bir müdürlüktür.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yol, asfalt, park, yapım işleri, ihale, afetle mücadele hizmetleri, yeşil alanların yapımı, oyun alanlarının bakımı, sulama hizmetleri, fidanlık hizmetleri, peyzaj çalışmalarının yapılması, kent temizliği, kara ve sivri sinekle lavra mücadelesi, çöp konteynerlerin dağıtımı, kamulaştırma hizmetleri, plan tadilatı hizmeti, inşaat ruhsatı işlemleri, yapı kullanma izin işlemleri, yapı denetim hizmetleri, numarataj işlemleri.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Mali Hizmetler Müdürlüğü; gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil eder, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade eder, giderleri ve borçları hak sahiplerine öder, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri alır, saklar ve ilgililere verir veya gönderir, yukarıdaki bahsedilen işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutar, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenler, gerekli bilgi ve raporları, Başkanlığa, Bakanlığa, Sayıştaya muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak verir, muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza eder ve denetime hazır bulundurur.

ZABITA AMİRLİĞİ

Sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin denetimi, işyeri ruhsat işlemleri,zabıt işlemleri,güvenlik ve kolluk işlemleri,pazaryerleri denetimi,her türlü çevre ve gürültü kirliliğine karşı önleyici hizmetler.

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İşletme müdürlüğü yasa ve kanunlar çerçevesinde tüm vergi, harç, ücret, katılma payı, vergi cezalarının tarih, tahakkuk, takip ve tahsilinden sorumludur

İTFAİYE AMİRLİĞİ

Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma vb. durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yürütmek, Su baskınlarına müdahale etmek, Doğal afetler ve olağanüstü durumlar sonucu oluşan enkaz ve çöküntüler altında can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre denetimleri yapmak,Belediye sınırları içinde bacaları temizlemek veya temizlettirmek, bacaları yangın yönünden denetlemek.

AB PROJE OFİSİ

Hibe başvuruları için proje hazırlamak, araştırmalar yapmak, YayinDurumulanan projelerin yürütülmesi, raporlanması ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.Yabancı ortaklarla iletişme geçip yazışmalar yapmak, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Merkezi Finans İhale Birimi gibi Devlet Kurumları ile koordinasyonlu olarak çalışmalar yapmak.

Çine Belediyesi
Ekleyen : Çine Belediyesi Haber Tagları

ALO 150 BAŞBAKANLIK

SİNEMADA NELER VAR